2017-09-15

I växande företag ställs nya krav

Samtal om företagsledning med Swedfarms vd Pierre Carmefeldt

I den svenska fjäderfäbranschen finns det många företag som har startats av entusiastiska och driftiga entreprenörer, vars företag har vuxit till stabila och lönsamma bolag med ett antal anställda utöver den ursprungliga familjen. Ett exempel på detta är Swedfarm AB – familjen Möllers skapelse. Vi har träffat företagets nya VD, Pierre Carmefeldt.

Samtalet med Pierre Carmefeldt handlar i denna artikel mer om hur man förvaltar och utvecklar ett växande företag än om den dagsaktuella verksamheten inom Swedfarm. Men som Fjäderfäs läsare känner till, så består verksamheten inom detta Östgötaföretag, med basen i Linghem strax utanför Linköping, av de två huvuddelarna kläckeri och unghönsuppfödning med försäljning av daggamla kycklingar och unghöns, respektive inredningsförsäljning till fjäderfästallar såväl på värphönssidan som på slaktkycklingsidan.

Växande familjeföretag
Låt oss också nämna lite om företagets mer än sjut-tioåriga historik innan vi går vidare i samtalet med Pierre Carmefeldt. Swedfarm startades i början av 1940-talet under namnet Linköpings Kontrollhönseri och det var Peter, Robert och Sofia Möllers farfar, Knut Möller, som arbetade med avel, kläckning och uppfödning av unghöns för värphönsmarknaden. Knuts son Bengt Möller introducerade senare (på 1960-talet) ”Den nya hönan”, som en av de svenska pionjärerna när de moderna så kallade hönshybriderna kom in i landet och för honom var Shaver Star Cross den första högvärpande hybriden.

Syskonen Peter, Robert och Sofia tog över företaget av sin far Bengt i början av 1980-talet och kompletterade snart kläckeriet och försäljningen av kycklingar och unghöns med försäljning av inredning till fjäderfäproduktion, vilken täcker såväl värphönshållning som matfågelsidan. Vid årsskiftet 2004-2005 tog Swedfarm in företagets nuvarande hybrid Bovans på den svenska marknaden och för närvarande kläcker man cirka 55 000 kycklingar två dagar i veckan i kläckeriet i Linghem.

Succession inledd
I dag är ett 25-tal personer anställda inom Swedfarm och omsättningen ligger på dryga 200 miljoner kronor. Pierre Carmefeldt tillträdde sin VD-tjänst i april 2017 då Peter Möller har minskat sin dagliga närvaro och arbetsinsats på Swedfarm. Brodern Robert jobbar dock på som tidigare och Pierre säger att både Robert och Peters stora kunskaper alltjämt är ovärderliga för företaget. Det är alltså alldeles för tidigt att tala om Swedfarm som ”tiden efter bröderna Möller”. Men en succession är påbörjad och nämnas kan att Swedfarm i dag ägs av Storskogen AB, vilket har framgått tidigare i Fjäderfä.

Hygienarbete
Pierre Carmefeldt beskriver en viktig del av sitt uppdrag som nytillträdd VD i detta familjeföretag som att jobba med strukturer, rutiner, policys med flera ”hygienfrågor”. När Pierre talar om hygien handlar det inte om handtvätt, skobyten och hygiengränser vid inträde i hönsstallar. Det handlar istället om att se över sättet att arbeta, att bygga upp säkerheten i produktionen, att trygga kvaliteten på produkterna och få ut ännu mer av den kompetens som finns runt om i företaget bland all personal.
– Detta är ett arbete som både sker internt i företaget och något som våra kunder ska märka och kunna dra nytta av, säger Pierre Carmefeldt och han nämner sedan ett antal ”to-do-listor”, alltså frågor och utmaningar som man har på dagordningen i detta ”hygienarbete”.

– Kritiska framgångsfaktorer för att skapa förutsättningar för fortsatt bra utveckling för Swedfarm är att vi har medarbetare som trivs och vill utvecklas, kunder som är nöjda med våra produkter och tjänster och leverantörer som förstår våra kunders specifika behov. Vi har en stark position på den svenska marknaden, vilket ställer krav på oss att fortsätta driva utveckling och innovation inom de segment där vi är aktiva.

– Att sätta målbilder och strategier är viktigt men mycket handlar om det operativa, dagliga arbetet, exempelvis framgångsrik styrning och genomförande av installationsprojekt av stallar för värphöns och slaktkyckling, service, kundvård, kommunikation samt rådgivning och management för hönsskötsel och äggproduktion. Mycket fungerar i dag bra inom Swedfarm men mycket kan också göras ännu bättre och ett sätt att utveckla verksamhet och medarbetare är att jobba med ett antal bakomvarande faktorer.

Delaktighet viktigt
Pierre Carmefeldt talar under samtalet med Fjäderfä mycket om personalens kunskaper och om de för företaget så viktiga kunskaper och resurser som de anställda har.
– Jag tror på delaktighet. Jag vill att personalen ska ha kännedom om hur det går för företaget och att man som anställd ska få möjlighet att lära sig mer och växa som män-niska. Om man löpande lär sig mer samt trivs och känner trygghet i det dagliga, så behåller man också lusten och viljan att göra ett bra jobb.

Pierre Carmefeldt menar alltså att man med detta arbets-sätt förbättrar möjligheterna och får ut mer ur de resurser som man har i företaget och även att före-taget får behålla duktiga medarbetare.
Andra delar av ”hygienarbetet” är mer utåtriktat. Det tar sikte på den externa kommunikationen med hur Swedfarm presenteras utåt och hur företaget uppfattas av kunder och övrig omvärld.

– Swedfarm är i dag ett välmående företag men konkurrensen ökar löpande och vi måste alltid sträva efter att bli bättre och effektivare. I detta ingår även kommunikation och kundvård, säger Pierre Carmefeldt.

Sven Secher
Publicerat med bild i Fjäderfä nummer 7-2017.