2017-09-20

Välbesökt årsmöte hos Föreningen Halländsk Fjäderfäskötsel

Årets årsmöte för Föreningen Halländsk Fjäderfäskötsel ägde rum hos Västkustägg i Eldsberga och samlade hela 35 deltagare. Även representanter från bland annat Swedfarm, Victorsson, MPA El, Kronägg, Lantmännen, Svenska Foder och Svenska Ägg deltog. Det blev en fullmatad dag som  och dagen inleddes med att Västkustägg bjöd på lunch på Tönnersjö Golf och därefter efterföljande studiebesök på Västkustägg där Terje och Oscar Olsson berättade om verksamheten och visade upp packeriet.
 

Västkustägg ett packeri som är på G
Packeriet drivs av Oscar, Terje och Anita Olsson och har i dagsläget 10 anställda. Företaget har varit i gång i 50 år och Oscar, som numera är VD, började i företaget 2005.
Packeriet håller på att bygga ut och kommer att ha två packrobotar. Västkustägg packar för närvarande 2 miljoner ägg i veckan och under våren har man backat upp Aniagra som stått stilla sedan fågelinfluensautbrottet i november.

”Folk tycker om att prata ägg”
Oscar tror på ägget som livsmedel. ”Folk tycker om att prata ägg”. Oscar hoppas att de svenska äggen från inredd bur inte kommer att försvinna helt från marknaden. Det finns ändå en viss efterfrågan i exempelvis vissa förorter. Hellre svenska ägg från inredd bur än polska…

Oscar tror även på produktionsformen Frigående utomhus som ett kommande koncept. Kunderna vill i allt högre grad att hönsen går ute. Från producenthåll lyftes dock farhågan vad som händer med konceptet Frigående utomhus om det kommer fler utegångsförbud som följd av exempelvis fågelinfluensa? Under våren drabbades ett flertal producenter, med frigående höns utomhus, av omklassning efter 12 veckor av innevistelse. Något som fick rejäla ekonomiska konsekvenser för berörda producenter. Alexandra Jeremiasson från Svenska Ägg informerade om att man på EU-nivå tittar på olika lösningar där, exempelvis, utevistelse på veranda skulle kunna vara ett alternativ vid utegångsförbud.
Inför sommaren (då detta skrivs) tror man att försäljningen generellt i Sverige kommer att ta fart med mer aktiviteter och kampanjer till kunder. Det blir troligen en ökning av ägg från frigående höns inomhus då vissa producenter ställer om från inredd bur.

Erfarenheten av Hensup
Erik Emanuelsson tog sedan över för att ge en uppdatering kring hur det fungerat med det växtbaserade kvalstermedlet Hensup som Erik tog in till Sverige från Holland i april 2016.
Erik hade vid den tiden stora bekymmer med kvalster och via Åsa Odelros fått ett tips om växtbaserat preparat som hon stött på vid en studieresa i Hol-land. Efter en hel del kontakter valde han att prova i sina egna stallar och upplevde att det gav effekt. Efter dialog med bland annat Joacim Närkeby och Swedfarm AB, som i sin tur tog kontakt med ISA Hendrix för att få en uppfattning om hur det fungerade i Holland, började han sälja Hensup till andra producenter.

Hensup, körs i vattnet via dosatronen. Startdos med 7 dagar i sträck, därefter 1 dag i veckan i 5 månader och därefter 1 gång i månaden fram till slakt. Preparatet gör kvalsternymfen sjuk då den dricker blod första gången. Mekanismen bakom hur kvalstern blev sjuka hade inte Erik kännedom om men de blir inaktiva och slutar dricka blod. De blir då inte könsmogna och kan lägga ägg utan kommer istället att dö så småningom. Erik visade bilder från stallar där man behandlar med Hensup och där man kan se kluster med kvalster som är svarta i stället för röda och blodfyllda. Den ungefärliga kostnaden är 70 öre per hönsplats och år. Hensup är godkänt av KRAV. Erik rekommenderade att man kombinerar Hensup med annan behandling för att ta ned puckeln av kvalster innan Hensup verkar då preparatet har en långsam effekt. Det gäller att få ned antalet könsmogna kvalster som redan har förmågan att lägga ägg medan Hensup slår mot nymferna. Enligt Erik är det idag 2,5 miljoner hönsplatser som använder preparatet. Uppfattning om dess effekt varierar bland användarna. Vissa användare uppger att de ser en bra effekt och är mycket nöjda medan andra inte upplever sig se samma effekt. Erik poängterade att eftersom preparatet verkar genom att svälta ut kvalstren måste man räkna med en viss tid innan effekt ses.

Aktuell om fågelinfluensa
Hösten och vinterns två utbrott av fågelinfluensa hos kommersiella värphöns är naturligtvis något som väckt oro hos mången äggproducent.  Magnus Jeremiasson, Svenska Ägg, informerade om det mycket omfattande arbetet vid dessa två utbrott och gick även igenom symtombild hos drabbade höns. Typiska symtom är plötslig dödlighet, nedsatt allmän tillstånd, sänkt produktion, andningssvårigheter och kramper. Viruset sätter sig på nervsystemet och förloppet är mycket snabbt.

Stort mediautrymme men faktiskt i minoritet
Magnus poängterade att även om det är våra två kommersiella fall som fått mest utrymme i media så har det faktiskt varit flest fynd på hobbyhöns och vilda fåglar. Första fallet var en knipa i Höllviken den 17:e november. Senaste fallet var den 30:e mars på en havsörn i Valdemarsvik. Det var på grund av de minskande fallen som Jordbruksverket gjorde bedömningen att sänka skyddsnivån och också varför den inte höjdes igen vid utbrottet på Bärsta gård i april. Det var också på grund av fall bland vilda fåglar som skyddsnivån först höjdes i november. Detta gjordes redan innan utbrottet hos Aniagra. Magnus tog även upp att fallen ofta är äldre än det som redovisas på SVA:s hemsida eftersom inkomna fåglar inte alltid obduceras direkt, något som är ett bekymmer.

Lära sig att leva med
Måste vi lära oss leva fågelinfluensa runt husknuten? Svar ja, ett tag i alla fall. Men ett utbrott kan minska i den vilda fågelfaunan efter ett par år och faktiskt försvinna. Magnus slog ett slag för att man som djurägare skall förbereda en saneringsplan. Stillestånd kostar pengar. Ju snabbare man är i gång med saneringen desto kortare stillestånd. Var förberedd! Fundera över hur mycket vatten som kan be-hövas, hur skall smittad gödsel hanteras, var kan stukor läggas med mera. Att drabbas är oerhört jobbigt så det kan vara skönt att ha en plan färdig.

En ny djurskyddsföreskrift är på ingång
Alexandra Jeremiasson, Svenska Ägg, avslutade eftermiddagens föreläsningspass med att informera om aktuellt marknadsläge och kommande förändringar i djurskyddsföreskriften. I Halland finns idag cirka 800 000 värphönsplatser fördelat på cirka 20 aktiva producenter och andelen ekologiska hönsplatser är idag cirka 7 procent (hela landet 17%).  
På förslag från Jordbruksverket skall djurskyddsföreskriften delas upp i djurslagsspecifika författningar där den som kommer att beröra fjäderfä har fått namnet L111. Mycket är sig likt från nuvarande L100 men vad som är nytt är bland annat ett förslag att beläggningsgrad i flervåningssystem nu kommer att styras direkt av kriterier i föreskriften istället för via omsorgsprogrammets besiktningsutfall. Högsta beläggning kommer dock fortfarande att vara 9 höns/m2 tillgänglig yta.


Alexandra Jeremiasson


Publicerat med bilder från mötet i Fjäderfä nr 7-2017.