2018-10-10

Jordbruksverkets nya chef besökte kycklinggård:
“Viktigt att ta del av företagens vardag!

Jordbruksverkets nya generaldirektör Christina Nordin besökte nyligen familjen Otterstens kycklinggård i Västergötland. Deltog gjorde även Håkan Henriksson, divisionsdirektör på Jordbruksverket och initiativet till besöket kom från Svensk Fågel och med på gårdsbesöket var även Maria Donis, Lotta Waldenstedt och Pia Gustafsson.

– Det är en fröjd att träffa så duktiga och professionella lantbrukare! Det är viktigt att ta del av företagens verksamhet och vardag, så att vi gemensamt kan jobba för en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Det finns en god efterfrågan på svensk matfågel och det är ett hållbart val. Det sa Christina Nor-din i en kommentar efter besöket, vilket tidigare har publicerats på Svensk Fågels hemsida.

Christina Nordins bakgrund
Christina Nordin kommer närmast från Näringsdepartementet och tillträdde som generaldirektör i april 2018. Hon har en bred bakgrund från bland annat internationell handel, beredskapsfrågor och näringslivsutveckling. Christina Nordin har också flera års erfarenhet av ledarskap inom staten, både från Regeringskansliet och från Jordbruksverket.

Bra dag ute i verkligheten
Det var inte bara Christina Nordin som var nöjd med studiedagen. Det var även värden, familjen Ottersten på Lunnebergs Lantbruks AB. Så här säger Eva Ottersten:
– Det var ett bra besök och en bra dag. Christina Nordin från Jordbruksverket var positiv och nyfiken på hur vår kycklinguppfödning går till. Det kändes bra att hon var så intresserad av vår vardag och vår verklighet. Det bådar gott för framtiden.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 8-2018 – med bilder från gårdsbesöket.

Läs även nedan Maria Donis kommentar till gårdsbesöket och om vikten av myndighetskontakter.
 


Byråkrati, mervärden, export och kompetens

“Viktigt med dialog med myndigheten”

Hur upplevde du besöket ute i praktiken på en kycklinggård med Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin?
– Det var väldigt positivt att Jordbruksverkets generaldirektör tog sig tid att komma ut på en kyckling-gård. Och hon var väldigt intresserad och ställde många frågor till familjen Ottersten om företaget och deras utmaningar och om hur de ser på framtiden. Att  det pågår ett generationsskifte i deras företag gjorde besöket än mer intressant. Vi fick från Svensk Fågels sida möjlighet att presentera branschen och våra kontrollprogram och de utmaningar som branschen står inför. Vi tog även upp fyra specifika frågor.

Vilka var frågor tog ni upp med Christina Nordin?
Den första gällde möjligheterna för att skapa  en enklare och snabbare samt mer förutsägbar och rättssäker hantering av allt som krävs från myndig-hgeternas sida, vid branschens tillväxt, alltså vid nybyggnationer ute på kycklinggårdarna. LBK lyftes och vi förde fram önskemålet om typgodkännande av nybyggnation. Frågan om de detaljerade kraven i LBK – som är på 400 sidor – diskuterades. Den tillämpas som skallkrav av länsstyrelser, trots att de är ett allmänna råd och detta skapar väldiga problem för våra medlemmar. I synnerhet när inte smittskydd, arbetsskydd och andra faktorer beaktas när dessa krav tillämpas.

 – Den andra frågan som vi tog upp handlar om att arbetet med att skapa attraktionskraft kring branschen och våra produkter där Jordbruksverket kan medverka genom information om de mervärden som svensk matfågel står för. Man kan exempelvis berätta om innehållet i de föreskrifter och program som Jordbruksverket beslutar om i sin allmänna kommunikation till allmänheten, inklusive de skolprojekt som myndigheten är delaktig i.

– Den tredje frågan som vi tog upp gäller exporten, vilket myndigheten ska främja. Detta kan bland annat ske genom att man minskar riskerna för restriktioner och handelsstopp från tredje land och hur vi snabbt kan upprätta och återupprätta landsgodkännande.

 – Ytterligare en viktig fråga handlar om integration av kompetens, när det gäller matfågeluppfödning och produktion av fjäderfäprodukter, inom Jordbruksverkets övriga verksamhet. I dag hanteras fjäderfäfrågorna tillsammans med vilt, häst, mink, vattenbruk (fiskodling), och travveterinärer, förutom smittskydd, och skiljer sig därmed från annan enhet som enbart hanterar lantbrukets djur, det vill säga idisslare och gris. Denna fråga har vi tidigare lyft tillsammans med Svenska Ägg och det har varit ett gemensamt önskemål från fjäderfäbranscherna.

 Hur viktigt är det att Svensk Fågel arbetar med myndighetskontakter, till exempel som denna gång med Jordbruksverkets chef?
– Det är alltid viktigt att myndigheterna har en grundläggande kännedom och kunskap om de branscher som de verkar inom. Det var därför positivt att generaldirektören ville komma ut och bilda sig en uppfattning om svensk kycklinguppfödning och vad vanliga lantbruksföretagare funderar på i sin vardag och vilka utmaningar man har. Sen var detta bara en del i värdekedjan. Vi har ju även avelsuppfödning, kläckerierna och slakterierna i kedjan, så jag hoppas att vi så småningom kan finna tid för att även visa upp dessa verksamheter.

 Vilka förhoppningar har Svensk Fågel på myndighetens arbete framgent, utifrån de utmaningar som den svenska kycklingnäringen står inför?
– Att vi får gehör för de frågor som har nämnts här.  Vi hoppas också på en bra och kontinuerlig dialog i aktuella frågor som branschen ställs inför och att myndigheten har en helhetsbild, en holistisk syn, på matfågelproduktionen. Omvärlden är oerhört rörlig och det är viktigt att vi ligger i framkant hela tiden och är snabbrörliga. Ett litet land med en liten lantbrukssektor måste utnyttja dessa fördelar, med snabba beslutsvägar i nära dialog mellan olika parter. Det ska inte göras krångligare än nödvändigt.

– Vidare så är det viktigt att inställningen hos medarbetarna på Jordbruksverket andas möjligheter och att man arbetar för att hitta lösningar, istället för att sitta fast i gamla invanda tankeboxar. Här är det viktigt att Jordbruksverket visar vägen även för länsstyrelserna, som oftast är de som medlemmarna i första hand möts av i sin dagliga verksamhet.
 
Sven Secher
Publicerat i Fjäderf nr 8-2018.

Om Jordbruksverket
Jordbruksverket har till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en ökad livsmedelsproduktion. Myndigheten har det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och är förvaltande myndighet för Sveriges landsbygds- och fiskeprogram, vilket berör Svensk Fågels medlemmar.