2018-12-11

NYA regler för den som gör eget foder

Den 18 oktober 2018 antog Jordbruksverket en ny foderföreskrift som träder i kraft den 1 januari 2019. Nytt är att fjäderfäproducenter kan använda annat än spannmål från egna odlingar.

Det är en helt ny föreskrift som ersätter den äldre som funnits sedan 2006. Mycket är sig likt men rent formellt är allt nytt. Och några förändringar finns också med. Bland annat ökar möjligheterna för fjäderfäproducenter att använda råvaror som man odlat själv vid tillverkning av eget foder.

Förändring för fjäderfäproducenter
–  Tidigare var det enbart möjligt för fjäderfäproducenter att använda egenproducerad spannmål. Nu kan de även använda andra egenodlade råvaror, som till exempel ärtor. Vi går ut med information om ändringen redan nu så att den intresserade har mer tid på sig att fundera över sin produktion, säger Kjell Wejdemar, foderhandläggare på Jordbruksverket.

Enklare regler skapar bättre förståelse
Det finns grupper som tidigare inte alltid förstått att de lyder under foderlagstiftningen. Exempel är primärproducenter som tillverkar foderblandningar för egen verksamhet men som även säljer en del av detta, till exempel spannmålsblandningar till häst.

Förenklingar
– Från och med årsskiftet kan primärproducenten till exempel ta frågor som rör foder som inte uppfyller kraven i reglerna direkt med sin länsstyrelse. Ansvaret för frågan är inte längre som i dag splittrat på flera myndigheter. Det blir också tydligare vilket ansvar för egenkontroll man har beroende på produktion. För gårdar som tillverkar foderblandningar till andra djurägare är det framöver till exempel inte ett obligatoriskt krav på ett visst antal prover per vecka. Det ska istället primärproducenten behovspröva i riskvärderingen för sitt företag.

Källa: pressmeddelande Jordbruksverket 20/11-18. Läs mer på: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/nyaregler1januari2019fordigsomarbetarsomprimarproducentavfoder.4.6962f28a16653fc537a6408e.html

Publicerat i Fjäderfä nr 10-2018.