2018-12-19

Tillväxten bromsas av brist på arbetskraft
Rapport om personalbehov i branschen

80 procent av företagen i fjäderfäbranschen anser att det är svårt att få tag i den arbetskraft som behövs och många uppger att bristen på arbetskraft begränsar verksamheten och möjligheterna för tillväxt.
Detta framgår av studien “Arbetskrafts- och kompetensbehov i livsmedelssektorn 2018” som LRF, Svensk Fågel, Svenska Ägg med flera har medverkat i.

Resultaten presenterades av Anders Johannesson, LRF, på Svenska Äggs Kontaktdagar 2018.

Investeringsvilja
Mer än hälften av landets äggproducenter överväger att investera under de närmaste tre åren (varav några projekt redan är igång) och tre av tio planerar att överlåta sin verksamhet inom fem år. Dessutom uppger var femte att de avser att sälja till någon utanför familjen. Över hälften av äggföretagarna bedömer att de kommer att ha fler än en tillsvidareanställd inom ett år och sammantaget i branschen är bedömningen att det finns drygt 300 tillsvidareanställda personer i äggbranschen.
På matfågelsidan (kyckling) uppgav 85 procent av företagen att de hade för avsikt att expandera verksamheten under de kommande fem åren.

Personalbehov
Tjugo procent av företagen i äggbranschen uppgav att de inte kan öka sin produktion alls, utan att rekrytera mer personal. Tre av tio företag bedömer att de kommer att behöva rekrytera fyra till fem anställda inom det kommande året och på längre sikt uppger de att de ser ett blandat behov mellan egen och inhyrd personal. I resonemangen i rapporten om behovet av arbetskraft så handlar det om cirka 95 företag i äggbranschen som kommer att behöva rekrytera personal under de kommande tolv månaderna och detta pekar på ett arbetskraftsbehov på cirka 200 personer och den bedömning som görs för behovet om fem år landar på cirka 300 personer.
I kycklingbranschen bedömer sju av tio att de kommer att behöva rekrytera mer personal under denna tidsperiod. Närmare vartannat företag gör också bedömningen att de kommer att behöva köpa tjänster eller anlita underentreprenörer i en högre utsträckning än i dag, exempelvis för rengöring av stallar.

Fyra av tio företag bedömer att de kommer behöva göra fyra eller fler rekryteringar inom de kommande tolv månaderna. Sammantaget beräknas rekryteringsbehovet de kommande tolv månaderna vara 425 personer och behovet om fem år cirka 640 personer.

Svårt att rekrytera personal
65 företag i äggbranschen har under det senaste året avstått från att rekrytera sammanlagt närmare 120 tjänster för att rätt kompetens eller person inte har kunnat hittas. Företagens rekryteringar påverkades utöver att rekryteringar misslyckades, genom att krav på erfarenhet och utbildning fick sänkas och att det tog längre tid att rekrytera. I verksamheten blev konsekvensen av detta att befintlig personal fick arbeta mer och att planerad expansion fick skjutas på framtiden. Andra konsekvenser var att personal hyrdes in, befintlig personal internutbildades och att tankar tog fart inom branschen på att flytta hela eller delar av verksamheten utomlands.
80 procent (fyra av fem) av företagen i äggbranschen anser att det är svårt att få tag i den arbetskraft som behövs och 44 procent av dessa anser att arbetskraftsbristen begränsar verksamheten.

De hinder som anförs när rekryteringar inte lyckas är att personerna inte har rätt attityd och ambition eller fel yrkeserfarenhet. Närmere 80 procent av företagen skulle vilja få hjälp att hitta rätt arbetskraft. Det är dock inte formell utbildning som anses vara problemet. Uppemot hälften av företagen anser nämligen inte att de kommande rekryteringsbehoven kräver någon formell utbildning. Istället säger äggföretagarna att korta kurser och yrkesgymnasium kan ge rätt utbildningsnivå för företagens behov. På några års sikt (fem år) anser man dock att det kommer att finnas ett behov av högre yrkeskomptens och erfarenhet hos dem som kan komma att rekryteras. De främsta personliga egenskaperna som lyfts fram är samarbetsförmåga, ansvarskännande, att vara självgående och att ha rätt attityd.

Även företagen på kycklingsidan uppger att det är svårt att rekrytera personal. Under de senaste tolv månaderna säger 110 företag att de har avstått från att rekrytera drygt 200 personer på grund av att rätt kompetens inte gått att hitta. För företagen har detta inneburit att kraven på yrkeserfarenhet sänkts, likaså kravet på utbildning. För 23 procen av företagen har bristen på rätt kompetens och personer inneburit att de vänt sig utomlands för personalrekrytering.

Konsekvenserna av bristande arbetskraftstillgång har inneburit att befintlig personal i kycklingbranschen fick arbeta mer i 92 procent av företagen. I närmare en tredjedel av företagen sköts expansionen på framtiden och i 23 procent av företagen minskade produktionen.
Fyra av fem kycklingföretag anser att det är svårt att få tag på arbetskraft och för nära 60 procent innebär detta att verksamheten begränsas. Närmare 70 företag uppger att de skulle vilja ha mer stöd och hjälp att hitta rätt arbetskraft.

Kycklingföretagarna anser, liksom äggföretagarna, att de främsta hindren när arbetskraft rekryteras är svårigheten att hitta personer med rätt attityd samt rätt yrkeserfarenhet. Men även arbets-kraftskonkurrens från andra branscher, kostnaderna för personal och att finna utbildad personal motverkar lyckosamma rekryteringar. Även i kycklingbranschen säger man att formell utbildning inte är den avgörande faktorn vid anställningar, istället uppskattas bransch- och yrkeserfarenhet högt.

De personliga egenskaper som söks är personer som är lojala och pålitliga, noggranna, ansvarstagande, har samarbetsförmåga och ordningssinne samt är intresserade och har rätt attityd.
Rapporten innehåller även diskussioner kring branschens syn på att ta in nyanlända till Sverige och långtidsarbetslösa och där sägs att påverkan på företagets ekonomi avgör ställningstagandet.

LRF trycker på
Att problematiken kring personalförsörjningen i fjäderfänäringen är begränsande för utvecklingen framgick även i ett pressmeddelande som LRF gick ut med den 23 november 2018, i vilket man diskuterar krav och åtgärder för att arbetet med landets livsmedelsstrategi ska kunna gå framåt. Så här uttryckte sig LRF:
“Ett hinder för investeringar är att lantbruksföretagen i dag har svårt att få tag i kvalificierad och intresserad personal. Därför behövs en bättre arbetskraftsmatchning och ett förbättrat kompetensutbud som kan förse växande företag med rätt arbetskraft. Samtidigt behöver Migrationsverket underlätta möjligheterna att locka hit arbetskraft från tredje land för säsongsanställningar.”

Fortsatt projektarbete
Avsikten är, uppger Anders Johannesson på LRF, att två nya projekt ska inledas under december månad. Projekten kommer att jobba med arbetskrafts- och kompetensbehoven inom livsmedelssektorn och konkret handlar det om 1. Analys av företagets behov, eventellt att datera upp affärsplanen för fortsatt utveckling och tillväxt samt genomföra fortbildning för företagare och personal. 2. Arbetskraftsmatchning för att hitta rätt personer och ge dem förutsättningar och utbildning. Anders Johannesson sa på Kontaktdagarna att han såg fram emot ett gott samarbete med fjäderfäbranschen.

Hur öka kännedom och attraktion?
Fjäderfänäringen är på sina håll relativt okänd, vilket är en av de besvärande faktorerna när personal ska rekryteras och utbildningsbehov fyllas. Det kan därför finnas skäl att ta vara på tillfällen att informera.

I Fjäderfä nummer 10-2018, sidorna 70 och 71, visar vi ett exempel på detta – en nätverksdag på SLU.

Fakta
Sammanfattning äggföretagen

• Äggföretagen behöver mer arbetskraft under
  de kommande åren.
• Åtta av tio har svårt att hitta arbetskraft.
• Planerad expansion skjuts på framtiden.
• Under 2019 bedömer företagen att de behöver
  rekrytera 200 medarbetare.
• 2023 bedömer företagen att de har ett behov av
  att rekrytera 300 medarbetare.
• Svårt att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet
  och rätt utbildning. Det finns också efterfrågan
  på arbetskraft utan erfarenhet eller utbildning.

Sammanfattning kycklingföretagen
• Åtta av tio företag har svårt att hitta arbetskraft.
• Expansion skjuts på framtiden på grund av
  arbetskraftsbrist.
• Under 2019 bedömer företagen att de behöver
  rekrytera 425 medarbetare.
• 2023 bedömer företagen att de har ett behov av
  att rekrytera närmare 650 medarbetare.
• Det finns efterfrågan på arbetskraft utan tidigare
  erfarenhet.

Så här gjordes studien:
Studien “Arbetskrafts- och kompetensbehov i livsmedelssektorn 2018” genomfördes som ett brett samverkansprojekt mellan branscher och aktörer i livsmedelssektorn. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har varit projektägare. I styrgruppen har utöver LRF ingått Livsmedelsföretagen, SLA Arbetsgivarna, Hushållningssällskapets förbund, Arbetsförmedlingen och Bemanningsföretagen. Styrgruppen har varit gemensam med Arbetsförmedlingens parallella projekt som undersökt arbetskraftsutbudet.
I genomförandet har bland annat branschorganisationerna Svenska Ägg och Svensk Fågel aktivt medverkat. Genomförande och sammanställning av webbenkäter till respektive företag har genomförts av marknadsundersökningsföretaget Ipsos. På äggsidan skickades frågeunderlaget ut till 166 företag och svarsfrekvensen var 14 procent. På matfågelsidan tillfrågades 61 företag och svarsfrekvensen var 43 procent. Även djupintervjuer har (av Hushållningssällskapet) gjorts hos tre företag inom ägg- respektive matfågelbranschen.

Sven Secher
Publicerat i tidningen Fjäderfä nr 10-2018.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.