2019-01-20

Tre länder har salmonellagarantier

– sansad kommunikation klarar QED

Sedan 2005 gäller i Finland och Sverige salmonellagarantier, vilka ska förhindra att smittade partier av kött och ägg förs in i landet med risker för folkhälsan. Danmark har senare till-erkänts samma garanti.
I Danmark har det under hösten blossat upp en diskussion om hur långt man ska gå när det gäller att utnyttja dessa garantier i propaganda som framhåller kvaliteten på landets produkter som “världens bästa”.
Vi återger här något av denna diskussion, möjligen till lärdom för alla och envar som har en tendens att lova väl mycket.

Salmonellagarantierna innebär som bekant att det krävs veterinärintyg på salmonellafrihet vid import av kött och ägg från andra länder; länder som inte har dessa garantier. Länderna med salmonellagarantier är således Sverige och Finland samt numera även Danmark. Mer fakta om garantierna finns på sidan till höger.

Inhemskt (nästan) alltid uppskattat
Men den här artikeln handlar inte om detaljerna i garantierna, utan om hur man kommunicerar dem. Och frågan som nu ställs är: Vem har de säkraste produkterna? Underförstått: Vem har de bästa äggen och den bästa kycklingen?
Svaren från befolkningen blir nog i de flesta länder: säkrast och bäst är de inhemska livsmedlen.

Kina utgör dock ett undantag där skandalerna i landets egen livsmedelsproduktion har gjort att stora delar av befolkningen föredrar importmat. Men nu bortser vi i fortsättningen i denna artikel från Kina.

Det är alltså så att ett lands invånare ofta är stolta över sina egna livsmedel och ännu stoltare har producenterna anledning att vara. I varje fall i de nordiska länderna där produktionens signum kretsar kring god djurvälfärd, hög livsmedelssäkerhet och låg användning av antibiotika, jämfört med hur det ser ut i en del andra länder. I “mervärdena” inkluderas även mycket låg förekomst av salmonella i fjäderfäbesättningar i Sverige, Finland, Norge, Island och Danmark. Visst finns det vissa skillnader mellan normer, program, lagar och regler mellan dessa länder. I förra Fjäderfä kunde du till exempel läsa att det inte finns krav på fönster i fjäderfästallar på Island, vilket det gör i Sverige. Men som sagt, denna artikel ska inte gå in på teknikaliteter och produktionsdetaljer. Här diskuteras kommunikation av kvalitetsparametrar.

Är bäst?
Undertecknad, liksom andra i fjäderfäbranschen, har noterat att dansk äggnäring anser att de har de säkraste äggen med bevisföringen att man testar mer för salmonella än andra länder gör.

Att genom många kontroller bevisa att äggen är säkrast (världens säkraste ≈ världens bästa) låter sig dock inte göras. Det anser inte ens alla i Danmark. Inte heller alla företag inom den danska fjäderfä-näringen. Gråsten Fjerkræ, ett företag som säljer matfågelprodukter av gås, kalkon, änder och kycklingar, såväl ekologiska som konventionella, menade nämligen nyligen i skriftväxling gentemot departementet och myndigheten Miljø- og Fødevarestyresen i Danmark att man far fram med vilseledande marknadsföring när man säger att danska ägg är mer säkra än utländska ägg när det gäller risken för salmonellabakterier. Gråsten Fjerkræ konstaterar också att Danmark inte har fått sina salmonellagarantier för salmonella för att användas marknadsmässigt mot andra länder som också har garantierna, det vill säga grannländerna Sverige och Finland, och man slår också fast att länderna med garantierna är en gemensam och öppen marknad. Gråsten går till och med så långt att man hotar med att vända sig till EU-kommissionen om Danmark – enligt Gråsten – fortskrider med att dra otillbörliga växlar på garantierna.

Skälet till att Gråsten Fjerkræ tar upp debatten och hävdar att den danska myndigheten vilseleder de danska konsumenterna är att detta danska matfågelföretag har matfågelproduktion i Tyskland och man är därför rädd att denna kommunikation, om världens säkraste ägg, ska föras även på matfågelsidan, vilket skulle kunna försvåra Gråsten Fjerkræs verksamhet.

Förtiger att FI och SE har samma status
Danska Milj­ø- og Fødevarestyrelsen avvisar anklagelsen i ett svar den 12 november 2018 till Gråsten Fjerkræ. Myndigheten nämner i svaret ett antal punkter där de danska reglerna är hårdare än EU:s minmiregler på fjäderfäområdet. Men den danska myndigheten underlåter återigen (“glömmer”) att nämna att Sverige och Finland har samma garantier som Danmark, garantier som för alla de tre länderna bygger på EU-kommissionens bedömning att förekomst av salmonella i fjäderfäproduktionen är låg i dessa tre länder. Även danska politiker uttalar sig på liknande sätt. Så här sa den dans-ka miljö- och livsmedelsministern  Esben Lunde Larsen den 18 februari 2018, när Danmark fick samma status som Sverige och Finland har: “Danmark kan nu kræve, at udenlandsk  kyllingekød er testet fri for salmonella, før det bliver sendt til Danmark. En sejr for fødevaresikkerheden”.

Återigen har danska och finska lantbruksföretagare med fjäderfäproduktion anledning att ställa sig frågan: Vad är skälet till att den danska staten förtiger att Sverige och Finland har samma status och inte kan inkluderas i begreppet “udenlandsk kylling” när resonemanget enbart handlar om EU-kommissionens beslut kring salmonellagarantier?

Dansk media och under hösten flitigt citerat det som officiellt har förts fram och formuleringarna i media har då varit: “I dag er danske æg de mest sikre og testede i verden”.

Livsmedelsverket talar klarspråksfakta
Den som istället studerar vad den svenska myndigheten Livsmedelsverket skriver, konstaterar snabbt att man där tydligt talar om att Finland och Danmark (för ägg sedan 2012, för kyckling sedan 2018) har samma garantier (se sidan 11). EU menar således att dessa tre länder har en särställning, med ett så gott läge – och så stor skillnad gentemot andra länder – när det gäller salmonellaförekomst, att garantierna kan motiveras.

Gammal (onödig) debatt
Den danska branschorganisationen gick redan för fem år sedan ut och påstod att de danska äggen är världens säkraste (se bild till vänster) och sedan dess har debatten pågått. Undertecknad deltog själv i diskussionen år 2014 efter ett besök hos flera unghönsuppfödare, äggproducenter och kycklinguppfödare på Jylland. Flera av dem som jag mötte under en reportageresa menade att danska ägg är de säkraste – eftersom man tar flest prover i Danmark. Jag kommenterade då detta så här i Fjäderfä num-mer 5-2014:
“Man vill alltså nu inom den danska äggproduktionen vara bäst även på salmonellafrihet. Men all denna danska provtagning till trots; jag tar mig ändå friheten att konstatera att de svenska äggen är minst lika säkra, troligare säkrare än de danska. Det är bara att studera statistiken över antal salmonel-lafall under många år, för den som söker fakta. Samtidigt – Sverige och Danmark behöver inte käbbla om detta, så som syskon brukar kivas och tjafsa. Hotet om lågprisprodukter kommer söderifrån och där är risken för salmonella i äggen ...” (slut citat).

Danmark framhärdar – men backar lite
Vid lanseringen av “vapenskölden” 2018 (se bild på föregående sida) så upprepade den danska äggnäringen att “danska ägg är de mest säkra och testade i världen”, i alla fall att döma av de danska mediernas sätt att citera den danska branschens företrädare. Den danska branschen har dock på senhösten 2018 backat något och uttalar sig nu ungefär så här:
Forbrugerne skal vide, at danske æg nok er verdens sikreste æg (Konsumenterna måste veta att danska ägg förmodligen är världens säkraste ägg). Och på webbsidan om den nya märkningen skriver man: Danske æg er verdens måske sikreste (Danska ägg är kanske världens säkraste).

Återhållsamhet
Frågan om vem som har de säkraste och bästa äggen, bör nog inte av någon besvaras med för stor säkerhet, eftersom ingen kan garantera att missöden och bakslag någon gång uppkommer, även när kvaliteten över tid är mycket god. Att salmonella förekommer i ägg och matfågel även i de nordiska länderna framgår av de årliga redovisningarna av Nordic Poultry Conference. Lyfter vi blicken så kan sägas att läget är mycket gott vid internationella jämförelser och de tre EU-länderna SE, FI och DK som har fått en särstatus inom EU, bör vara rädda om detta, och tala gott om varandra, anser undertecknad.

Quod erat demonstrandum (Q.E.D.)
Fjäderfä konstaterar att det man kan säga kring de     svenska, finska, danska, isländska och norska ägg – och förmodligen om ägg från fler länder än så – är att de är säkra och ett av de bästa livsmedlen som finns att tillgå. Detta konstaterande räcker långt.

Konklusionen av ovanstående något mångordiga resumé av det danska höga tonläget när det gäller vilka ägg som är säkrast och bäst, är att man, förutom att alltid städa väldigt noga framför egen dörr, inte bör påstå mer än man kan bevisa och det kan vara värt att tänka på alla som företräder kvalitetsprogram.

Jag kommer att tänka på Quod erat demonstrandum (Q.E.D.), vilket är latin och uttrycket står ungefär för “Vilket Skulle Bevisas”.
Jag tänker så här: Om man tillsätter en sked pre-ödmjukhet till ett i övrigt fantastiskt recept, förblir kakan extremt god, även den dag som innehållet synas och man tvingas “upp till bevis”.
Eller, vad tror du?

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 1-2019 (med bilder). Se även nedan om garantierna:

Fakta om salmonellagarantierna

Ägg
Företag som för in hönsägg för direkt konsumtion till Sverige ska i sin egen kontroll och innan äggen hanteras vidare se till att intyg om salmonellaundersökning medföljer äggen. Intyget ska vara utformat enligt kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Salmonellaintyg behövs dock inte när äggen levereras direkt till godkända värmebehandlingsanläggningar i Sverige och om det framgår att äggen är avsedda att bearbetas till äggprodukter.
Salmonellaintyg krävs inte vid införsel av hönsägg från Finland till Sverige, och ej heller från Danmark eftersom Danmark sedan år 2012 omfattas även av salmonellagarantierna förägg.

Fjäderfäkött
Så här föklarar livsmedelsverket på sin hemsida vad som gäller för kyckling (och annat kött) när det gäller salmonellagarantierna:
“Särskilda regler gäller för införsel av färskt kött, inklusive malet kött, av nöt, gris eller fjäderfä till Sverige från andra EU-länder. Importörer som för in sådant kött ska i sin egen kontroll se till att köttet har undersökts för salmonella i avsändarlandet.
Ett dokument där det framgår att köttet är undersökt enligt kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 ska följa med varorna, liksom ett intyg eller en analysrapport från laboratoriet om att salmonella inte har påvisats i köttet.
Om den första mottagaren av nöt- eller griskött är en köttproduktanläggning är och det av medföljande dokument framgår att köttet ska användas som råvara för tillverkning av köttprodukter som ska värmebehandlas, behövs inte dokumentet om salmonellaundersökning. Färskt kött av fjäderfä ska alltid åtföljas av salmonellaintyg, även om det är avsett att värmebehandlas.”

Observera således att det till ALLT (alla partier) kött av fjäderfä ska finnas ett veterinärt dokument som styrker att prover är tagna och att fjäderfäköttet är fritt från salmonellabakterier.
Ovanstående regler gäller i Sverige respektive Finland från år 2005 och numera har även Danmark dessa regler, enligt följande:
Från 22 mars 2018 behöver inte längre sändningar med kött av slaktkyckling avsända från Danmark vara provtagna för salmonella och inte heller åtföljas av handelsdokument, vid införsel till Sverige.
Grunden för att Danmark nyligen tillerkändes samma regler som Finland och Sverige har haft i tretton år, är att EU-kommissionen att Danmarks kontrollprogram för salmonella i kött från slaktkyckling har bedömts likvärdigt med Sveriges och Finlands. De särskilda salmonellagarantierna i förordning 853/2004 utvidgas därför till att omfatta sändningar med kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsedda för Danmark.
Utvidgningen medför att sändningar med kött av slaktkyckling avsända från Danmark inte längre behöver provtas och åtföljas av handelsdokument enligt förordning 1688/2005 när de är avsedda för den svenska marknaden.
Källor: www.livsmedelsverket.se samt regeringens hemsida: www.regeringen.se.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.