2019-01-21

Ukraina siktar på att passera Polen

MHP är ett av företagen som drar kycklinglandet Ukraina framåt

– Vi är nummer tre i Europa. Vårt mål är att bli nummer ett.
Det var inget fel på vare sig ambitionerna eller självförtroendet när jag besökte flera olika ukrainska företag under senhösten 2017.
Uttalandet ovan kom från kycklingföretaget MHP som då uppgav att de själva producerar 360 miljoner kycklingar årligen. Samtidigt var företaget tydliga med att denna volym skulle fördubblas under 2018.

MHP står för Myronivsky Hliboproduct och företagets ”kycklinggårdar” sträcker sig kilometervis med det till synes oändliga antalet kycklingstallar. Stal-larna ligger på rad och på varje ”gård” produceras två miljoner kycklingar per omgång.
– Med sex omgångar så blir det på gården tolv miljoner kycklingar på året, berättade en av företagets företrädare som Fjäderfä träffade i Ukraina.

38 stallar per “gård”
Han sa också att det är så här det vanligen ser ut. Man bygger 38 kycklingstallar per ”gård”, med plats för 55 000 kycklingar per stall. Den exakta uppfödningsvolymen på dessa produktionsplatser (”gårdar”) uppgavs då bli dryga 2,1 miljoner kycklingar per omgång och per år cirka 12,5 miljoner kycklingar.

Hur många produktionsplatser av detta slag har då MHP? Svaret är när det gäller produktionsområdet vid Vinnytsia, att man har tolv enheter (=”gårdar”) där. Med tillägget att man inom en snar framtid ska utöka till arton till 18 stall. Tillväxtplanerna var alltså omfattande med planer på ett antal ytterligare ”gårdar” med vardera 38 stallar. Det berättade Gurov Oleksandr, en av flera direktörer som Fjäderfä träffade i november 2017 i Ukraina. Han är bland annat ansvarig för företagets kläckeri och för kläckäggsproduktionen på MHP.

Fjäderfä har på senhösten 2018 fått bekräftat att det i Vinnytsia har byggts minst 100 nya stallar under året, troligen betydligt fler, och de nya stallarna rul-lar löpande in i produktionen, då även slakteriet har fördubblat sin kapacitet (se annan artikel).

Kraftig tillväxt
Av allt att döma så är alltså tillväxten just nu i den totala ukrainska kycklingproduktionen omfattande, inte minst i detta helintegrerade och ledande kycklingföretag. Att få tag på exakta och säkra siffror är svårt men MHP skrev själva på sin hemsida att de år 2015 producerade 566 miljoner kilo kyckling (566 000 000 kg), varav de exporterade 132 miljoner kilo. Samtidigt meddelade man att exporten till Europa ökade med 65 procent och företaget nämnde då (2015) att de exporterat 27 285 000 kilo till 17 olika europeiska länder.
Sedan detta deklarerades av MHP själv, har tillväxten fortsatt ytterligare men mycket säljs också till andra regioner som Mellanöstern, Asien och Afrika.

Vad är då grunden för denna omfattande tillväxtkapacitet? I vad ligger konkurrensfördelarna?
Själva svarade de företrädare för slakterierna som undertecknad träffade att förklaringen är företagets höga kvalitet på produkterna.

Vad är då kvalitet för er?
– Full kontroll av salmonella och campylobacter och vi har en mycket låg förekomst av dessa bakterier. Dessutom ligger vår användning av antibiotika på en absolut miniminivå.
Det sa Gurov Oleksandr och han berättade också om företagets höga ambitioner när det gäller biosäkerheten. Det ska vara rent, snyggt, hygieniskt, sa han och ingenting av allt jag såg på jätteanläggningen i Vinnytsja motsade heller detta. Allt kring lokaler och utrustning, liksom management och arbetssätt, framstod som mycket modernt med sikte på god biosäkerhet. Hygiengränser med klädombyten tycks skötas mycket omsorgsfullt, såväl bland personalen som för besökare, som undertecknad.

Några exakta siffror på exempelvis campylobacterförekomsten eller användningen av antibiotika presenterades dock inte men företrädarna för MHP hävdade med bestämdhet att de har en bättre hygien i hela produktionen än vad man har i exempelvis konkurrentlandet Polen. Direktör Maxim Pisarev, som undertecknad träffade på MHP:s huvudkontor i Kiev, sa för att underbygga påståendet att man ligger före Polen och att man i de nya stallarna inte har funnit Campylobacter under de senaste två åren. Med uppenbar uppriktighet berättade han även om problemen i de äldre stallarna, som successivt tas ur produktion, där campylobacternivåerna inte sällan ligger kring 35 till 40 procent. Han sa även att man inte påträffar salmonella och att man vet det genom löpande provtagningar, vilket underlättas av att MHP har egna laboratorier vid varje anläggning. Om salmonella påträffas så tas dessa partier undan till separat slakt. Var man avsätter detta kött förblev dock oklart, vilket mer berodde på språkförbistring än bristande öppenhet från MHP:s sida.

Låga kostnader
Vid ytterligare resonemang om konkurrenskraften så framhöll man på MHP faktorerna ”hög effektivitet” och ”låga kostnader”. I företagets riktlinjer så skriver man bland annat:
MHP:s strategy: “At all times, we keep production costs under control and have one of the lowest poultry production costs in the industry”.

“Före Polen på många sätt”
Flera av de personer som jag träffade i Ukraina ansåg att man på ”kostnadsområdet” ligger före Polen, eller ”under” är kanske ett riktigare uttryck.
– Vi har lägre arbetskraftskostnader än man har i Polen och det skapar också konkurrenskraft. Vi lig-ger definitivt före Polen.
Så uttryckte sig Gurov Oleksandr och nämnde rapporter från Rabobank som bekräftelse på detta. Och för min del så kan jag konstatera att företrädare för de stora slakterierna i Polen sa samma sak till mig när det gäller förhållandena mellan Ukraina och Polen, när jag var i Polen 2016. Så här sa till exempel familjen Hamirol på företaget 2 Sisters Company Group:
– Som väl är har vi ukrainarna som arbetare i vårt slakteri, nu när de polska arbetarna har blivit så dyra.

Nämnas kan att 2 Sisters inte hör till de största slakterierna i Polen med sina 240 000 slaktade kycklingar per dag. Detta i ett land (Polen) som producerar cirka 1,5 miljarder kycklingar, ungefär femton gånger mer än Sverige.

Långsiktig satsning inom MHP
En annan konkurrensstärkande faktor som man framhöll på MHP var företagets vertikala helintegrering. Den handlar om alltifrån spannmålsodling för foderproduktion till tillverkning och försäljning av kycklingprodukter.
Så här ser utvecklingen ut på företaget MHP, Myronivsky Hliboproduct (MHP) Group:
1998: start av spannmålsodling för kycklingfoder i företaget “OJSC Myronivsky Plant for Manufacturing Groats and Feeds”
1999: uppbyggnad av kycklinguppfödning i “Peremoga”
2000: framtagning av egna varumärket ”Nasha Riaba” för färsk kyckling
2005: produktion av färdigfoder av egna råvaror som spannmål och solrosor, i ”Zernoproduct”, till både företagets egen växande kycklinguppfödning och för försäljning till andra uppfödare. Samma år startade man också produktion av betongelement för sina många stallbyggnationer
2007: start av kycklinguppfödning i Myronivja Poultry Farm och kläckäggsproduktion i Starynska Breeding Farm samt fodertillverkning i Katerynopilsky Fodder Plant.
2009-2010: fortsatta utbyggnader av kycklinguppfödningen på Myronivja Poultry Farm till en kapacitet av 220 000 000 kilo. Utveckling också på foder- och varumärkessidan.
2011: stor satsning på biogasproduktion där kycklinggödsel och rester från växtodlingen används. Anläggningen togs i drift 2012. Investeringen motiverades av lönsamhetsskäl, men MHP framhöll även att man genom biogassatsningen gör en klimatinsats genom att minska företagets koldioxidavtryck
2012: MHP meddelar att EU den 4/12, 2012, röstat för att inkludera Ukraina i gruppen ”tredje länder” som har rätt att exportera matfågelprodukter till EU.
2013: EU-regeln nummer 88/2013 som berättigar Ukraina att exportera till EU trädde i kraft den 31/1 2013. Fler produktionslinjer tas i bruk i slakteriet i Vinnytsja och man meddelade att man för första gången kunde medge aktieutdelning till företagets investerare och ägare. Man noterar också att man för närvarande förfogar över 360 000 hektar mark
2014. MHP meddelar att export av ”kvalitetsvaror” till Ukraina har inletts och att affärerna utvecklas positivt. Företaget är samtidigt aktiva på mässor i Dubai och Paris (SIAL). Man jobbar också hårt på hemmaplan och lanserar bland annat nya färska produkter inom Ukraina. MHP presenterar även personalutvecklingsprogram och lösningar för extern kommunikation
2015, ett mycket händelserikt år: Ombyggnation av Peremoga kycklinganläggning till föräldradjursproduktion. Samma år även utökning av kycklinguppfödningen Myronivsky Poultry Farm och man pas-serar en produktion av 500 miljoner kilo kyckling. Man byggde och inredde också lokaler för laboratorieverksamhet.

Kriget kom emellan
I juni 2015 tvingades man dock att ge upp sin produktion, stall och övriga byggnader i Voronezh-regionen vid Donetsk i östra Ukraina på grund av kriget mot Ryssland, där MHP i bolaget Voronezh Agro Holding hade 40 000 hektar mark och kläckte 30 procent av sina kläckägg. Man flyttade då verksamheten till västra sidan av landet i trakten av Lviv i bolaget LLC Agroculture in Lviv och trakten av Kiev och 90 procent av personalen flyttade med. Företaget betalade för personalens flytt och ordnade med bostäder åt dem.

MHP säger också att man under 2015 utvecklade sin teknik och management i verksamheter på ”fälten”, vilket handlar om odling av råvaror till fodertillverkningen. Under detta år inleder man även utvinning av olja ur sojabönor
2016: blir självförsörjande med kläckägg och når 100 procents kapacitetsutnyttjande i hela produktionskedjan. Blir Ukrainas största exportör av kyckling och öppnar förädlingsanläggning i Nederländerna man satsar också återkommande i Sydosteuropa ibland annat Slovakien med Perutnina Ptuj.
2017-2018: fortsatta volymökningar. Men företrädarna för MHP talar även om ytterligare förfinad och effektivare produktion, intresse för ny teknik och satsningar på marknaden med gamla och nya varumärken. När det gäller ”ny teknik” så nämnde Gurov Oleksandr kläckning av ägg med omedelbar tillgång till vatten och foder för kycklingen, som en intressant faktor att studera. I dag kläcker man 150 miljoner kycklingar per år.
Nämnas bör även MHP:s utveckling av företagets personalprogram, vilket tas upp i artikeln från slakteriet.

Ständig tillväxt
Den landareal som MHP uppger att man disponerar är 370 000 hektar – marken är dock inte ägd till fullo, eftersom det är svårt att köpa loss mark i Ukraina. Skördenivåerna uppges i genomsnitt ligga på cirka 6,5 ton vete per hektar.
Utvecklingen av Myronivsky Hliboproduct (MHP) Group har inte stannat upp med ovanstående och expansionsplanerna för 2017 och 2018 har varit och är omfattande, enligt den information som undertecknad fick på plats på huvudkontoret i Kiev hösten 2017 – med kompletteringar under hösten 2018.  

I ett försök till översikt av MHP:s produktionsanläggningar så kan sägas att företaget i Ukraina har minst två anläggningar för produktion av kläckägg, tre olika platser för kycklinguppfödning, varav den Fjäderfä besökte ligger i Vinnytsja i riktning sydväst från Kiev, på vägen ner mot Moldavien och Rumänien. Till detta kan läggas övriga anläggningar som krävs i en fullt ut helintegrerad produktion från ”fält till tallrik”.

Gigantiskt
Allting i det ukrainska lantbruket framstår som gigantiskt sett utifrån svenska förhållanden. Detta om man så talar om MHP:s lagringskapaciteter i fodersilos (miljoner m2) eller ton producerad solrosolja (tusentals), eller foderfabriker (3 moderna fabriker) eller laboratorier i företagets regi (8 st) eller ingående gödselvolymer (hundratals ton per dygn) för elproduktion i flera egna biogasanläggningar (som ger ett antal MW, Megawatt, per timme) eller då själva slutmålet: försäljningsvolymer av kycklingprodukter i Ukraina och det som går på export.

Gurov Oleksandr bekräftade produktionsvolymer på 610 miljoner kilo och exportökningar på 30 procent år för år 2015-2016-2017 och han nämnde då exportförhoppningar på över 300 miljoner kilo kycklingkött för de kommande åren. Färska siffror säger också att produktionen fortsätter att öka och beräkningar för 2018 ger vid handen att Ukraina kommer att producera en bit över 600 miljoner kilo. Den senaste tillgängliga rapporten redovisar 243 miljoner kilo export för januari-september 2018 (källa: www.euromeatnews.com), till ett värde av 3,6 miljarder kronor och exporten bedöms kunna landa på närmare 300 miljoner kilo, vilket skulle betyda mer än 20 procent i ökning jämfört med föregående år. MHP skriver att de fortsätter med strategin att sprida sina produkter på flera olika marknader, varav EU utgör en av dem.

Andelen export för MHP:s totala produktion av kyckling ökar också något och det största mottagarlandet inom EU för kycklingkött från Ukraina är Nederländerna men köttet når EU även via länder som Tyskland, Polen och Slovakien.

Exportland
Den digitaliserade och mycket moderna produktionen i slakteriet framhålls också som en viktig faktor för att nå internationell konkurrenskraft, liksom det stora utbudet av nationsanpassade produkter. Ukraina är nämligen, liksom Polen, ett exportland med stora ambitioner. Med cirka 45 miljoner invånare och en kycklingproduktion på cirka nämnda 600 miljoner kilo (eller mer), så säljs det mesta utanför Ukraina.

Läs mer ...
I fler artiklar i papperstidningen Fjäderfä nr 1-2019 berättar vi om volymer och produktionskostnadsjämförelser.
I ett kommande numer av Fjäderfä besöker vi slakteriet i Vinnytsja.
Vi kommer senare även att besöka mindre producenter och ett mindre slakteri samt ett par äggföretag.

Sven Secher
Publicerat med bilder från Ukraina och MHP i papperstidningen Fjäderfä nummer 2-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.