2019-03-06

Ovostar – äggvolym stor som Sveriges
Växande företag som satsar på EU

– Vi växer löpande och allt överskott återinvesteras i verksamheten. Det handlar om fler hönsstallar och nya produkter och fler varumärken.
Det säger Viktoria Grygorenko när Fjäderfä träffar henne på äggföretaget Ovostars huvudkontor i Kiev.
Här träffar vi en modern medarbetare på ett företag som satsar på att ta vara på de möjligheter som tillträdet till EU:s marknad medför.

Att i detalj beskriva hela Ovostars verksamhet låter sig inte göras på några korta rader men i korthet kan följande sägas: Ovostar är ett helintegrerat lantbruks- och livsmedelsföretag med ägget i centrum och man beskriver sig som ett av de ledande agroindustriella företagen i Ukraina och bland de tre största producenterna av skalägg och äggprodukter.
”Yasenvit” är namnet på Ovostars varumärke på såväl äggmarknaden som på äggproduktsidan.

Helintegrerad äggverksamhet
Verksamheten sker framför allt i Kiev-regionen men också Charkasy som ligger 10-15 mil från Kiev. Bolaget har en avels- och uppfödningsanläggning, ett kläckeri, unghönsuppfödning på två platser      (“gårdar”) samt även två äggproduktionsanläggningar. Liksom flera andra storföretag i fjäderfäsektorn i Ukraina så har även Ovostar foderfabriker, två stycken. Däremot har man ingen egen spannmåls-odling utan foderråvarorna köps från lokala odlare. Äggproduktfabriken ligger praktiskt till i anslutning till en av ”hönsgårdarna” (äggproduktionsanläggningarna).

Låga kostnader
Äggprodukterna består av ett brett sortiment med flytande, torra och pastöriserade produkter som tas fram till mycket låga kostnader med skandinaviska mått mätt. Vi har tidigare berättat i Fjäderfä (bl a i nr 1-2019) om de låga produktionskostnaderna och därmed den starka konkur- renskraften som onekligen finns inom ukrainskt lantbruk och dess fjäderfäproduktion. Att ange produktionskostnaden per kilo ägg eller produkt avstår vi dock från att göra i denna artikel. Det som kan sägas är att den är mycket låg, jämfört inte minst med Sveriges kostnads-läge och Viktoria Grygorenko är den förste att skriva under på det:
– Vi anser att vi har de lägsta produktionskostnaderna i världen och detta gör oss mycket konkurenskraftiga.

Vad är det som gör att ni kan producera ägg till de lägsta kostnaderna?
– Flera faktorer. Fodret är mycket billigt och det slår direkt på kalkylen. Vi har också tillgång till arbetskraft till mycket låga kostnader. Dessutom har vi effektiva anläggningar med 300 000 värphöns per hus med en teknik som ger en god automatisering i produktionen.

På hemsidan framhåller Ovostar själva att man har ”Europas högsta hönshus” och antalet burvåningar i hönsstallen uppges vara minst sex. Man använder enbart hybriden Hy-Line.

Volym som Sveriges
Hemmamarknaden uppges vara viktigast för Ovostar men exportmarknaden är också stor och den bedöms få en växande betydelse. Exportandelen var enligt företagets hemsida 43 procent under 2018, vilket var en ökning med elva procent jämfört med 2017. Företaget skriver att man har knappt åtta miljoner värphöns i produktion vilket i storlek således motsvarar Sveriges hela äggproduktion. Lite drygt en tredjedel av Ovostars äggproduktion går till äggproduktfabriken.
Nämnas kan att exporten från Ukraina ökar också totalt sett. 2018 exporterade landet 107 500 ton ägg, vilket var en ökning med dryga tjugo procent jämfört med året före. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges totala produktion enligt Jordbruksverkets marknadsrapport var 137 800 ton 2017.

Tillgång till EU:s marknad
2017 fick äggföretaget Ovostar tillgång till EU:s inre marknad, något som företaget tillsammans med andra exportinriktade stora integrerade lantbruks- och livsmedelsföretag länge eftersträvat.
Export skedde redan för detta genombrott i förhandlingarna med EU till ett fyrtiotal länder och nu siktar Ovostar hårt på framtiden. Man berättade också med stolthet våren 2016 att man för en del av hönshållningen nu satsat på moderna inredda burar, sådana som används inom EU. Citat från meddelandet:
” In April 2016 one of the Ovostar Union’s poultry factory launched furnished or sometimes called enriched cages for laying hens which is still pioneer rearing system in Ukraine.
New cage system is designed in accordance with European standards of poultry rearing.  Furnished cages retain several advantages of battery cages by providing more space for hen activity. The enriched cages are typically equipped with a nest box, perch, claw shortening device providing more behavioral outlets than conventional cages. Implementation of European standards in production facilities enables OVOSTAR UNION GC to increase in marketing opportunities focusing on European Union market.”

Trögt med burägg
Men Viktoria Grygorenko konstaterade att satsningarna på dessa moderna system ändå inte välkomnats av alla europeiska kunder.
– Att sälja direkt till länder som Nederländerna, Tyskland eller varför inte Sverige, har visat sig svårt då buräggsmarknaden har minskat så kraftigt. Då har det varit lättare till länder som Polen och Baltikum.

Modern personalpolitik
Ovostar lyfter fram sin framsynta personalpolitik i de publika presentationerna om företaget och ord som respekt, utveckling och professionalitet används och man trycker på att personalstyrkan är ett team som också består av många olika personligheter där varje individ ska komma till sin rätt. Man framhåller också att man jobbar för att Ovostar ska vara en attraktiv arbetsgivare och söker medarbetare som är villiga att ”leverera” ett arbete som blir till det bästa för företagets affärer och då tar bolaget också sitt sociala ansvar för medarbetarna.

När jag träffade Viktoria Grygorenko på huvudkontoret i Kiev så mötte jag denna policy i praktiken. Viktoria var en ung, entusiastisk och hårt arbetande kvinna som villigt och öppet berättade om Ovostars omfattande verksamhet inom äggsektorn. Hon innehade då tjänsten som chef för avdelningen som ombesörjer samarbetet med företagarnas investerare och hon bär titeln ”Head of Investor Relations” och med tanke på företagsgruppens uppbyggnad och finansiering så är hennes funktion högst väsentlig.

Till skillnad mot flera andra företag som jag har besökt så tog Viktoria själv emot mig på ett helt opretentiöst sätt i entréen när jag knackar på i Kiev och hon ordnade själv med kaffe och visade in i mötesrummet. I mötet med henne visar Ovostar att man jobbar enligt en modern HR-policy där personalpolitiken syftar till att alla medarbetare ska komma till sin rätt, för såväl personens skull som för företagets bästa.

Socialt engagemang
Ovostar beskriver i sina trycksaker och på webben hur de tar ett stort socialt ansvar i de regioner som de är verksamma i och detta sker också i praktiken. Ovostar är (liksom många andra storföretag i Ukraina) engagerade och medfinansiärer av olika sociala projekt och nämnas kan verksamheter för barns fritid, sjukvård och kyrkliga aktiviteter. Ett annat exempel är att man stöttar offren från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.
Tanken med detta är att man vill stötta befolkningen när man kan, säger Viktoria Grygorenko, och så är det säkert. Men vinsten för företaget är också att man säkrar den lokala förankringen och folkets stöd i det mycket oroliga land som Ukraina alltjämt är.

Cypernregistrerat
Ovostar, eller som hela namnet lyder ”Ovostar Union Public Company Limited” har sitt säte på Cypern men hela eller delar av bolaget finns på Warszawabörsen. Företaget är således registrerat på en ö i Medelhavet men bedriver sin verksamhet i främst Ukraina. Denna information inklusive den aktuella börsnoteringen för bolagets aktier, finns öppet tillgänglig på företagets hemsida www.ovostar.ua.

Satsar stort i Lettland
Nyligen gick man också in i ett engagemang i Lettland, där bolagets säte uppges vara i Nederländerna. Detta har skett under namnet Ukrainian-Latvian group of investors Ovostar Union och närmare bestämt heter det verksamma bolaget Gallusman. Enligt medieuppgifter i de båda länderna så har Gallusman beställt stallinredning från Big Dutchman för 26 miljoner euro. Företagets vd Arnis Vinbergs har enligt Fjäderfäs källor, framhållit att man valt den modernaste tekniken så att man ska kunna leverera ägg och äggprodukter som lever upp till de miljö-, säkerhets- och djurvälfärdskrav som EU ställer. Arnis Vinbergs har också sagt att Lettland med satsningen kommer att ha en av de modernaste äggproduktionerna i Europa.

Det råder därmed knappast någon tvekan om vilken marknad som investeringen tar sikte på: EU-länderna och företaget uppger mycket riktigt att 90 procent av produkterna kommer att säljas på export.
Och om visionerna kommer att infrias så stannar inte investeringarna på denna nivå utan det talas om ytterligare 85 miljoner euro fram till år 2026.
Dock är allt inte sjösatt ännu. Exakt var i Lettland man ska bygga har inte beslutats men obekräftade uppgifter nämner trakterna runt orter som Tukums och Ogre, vilka ligger i mellersta Lettland och i närheten av sjöfartshamnarna i Österjön. När man sätter spaden i jorden är enligt uppgift inte heller spikat men den ambition som har nämnts är andra halvan av 2019.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 3-2019.
Fotnot:
Fjäderfä träffade Viktoria Grygorenko hösten 2017 och har senare inte kunnat återkoppla till henne. På hemsidan står nu också ett annat personnamn som ansvarig för Head of Investor Relations.

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.