2013-01-09

Blandade synpunkter och beslut inom handeln för livsmedlet ägg

Är det en annan kategori konsumenter som handlar i Nettos och Bergendahls butiker, jämfört med i Ica-, Coop-, Axfood- och Lidl-butiker?

Frågeställningen motiveras av de mycket olika svar som Fjäderfä har fått när frågan om kundernas val av ägg har ställts till dagligvarukedjorna.

Ica, Coop, Axfood och Lidl uppger nämligen att kunderna i allt större omfattning efterfrågar ägg från fri-gående höns.

Netto och Bergendahls märker däremot ingenting av detta. Där säljer äggen från inredda burar mycket bra.

Noterbart är även, anser Fjäderfä, att den sakliga grunden för besluten inom de fyra kedjorna ovan (att inte låta konsumenter ha tillgång till det fulla sortimentet av det enligt svensk lag producerade svenska ägget), vilar på bräcklig grund.

Antalet butiker som säljer ägg från inredda burar minskar. I varierande omfattning och hastighet fasar Ica, Coop, Axfood och Lidl successivt ut äggen från ett fullt lagligt produktionssystem (ägg från inredda burar) medan de övriga behålls (ägg från frigående och ekologiska höns). Tills vidare kan faktiskt till-läggas, då Ica tycks mena att man egentligen vill ta bort även ägg från frigående höns. Tilläggas kan också, att Djurens Rätts kampanj mot hönshållningen har som slutligt mål att inga höns alls ska hållas för produktion av livsmedlet ägg.

Hänvisar till konsumentönskemål

När Fjäderfä har intervjuat företrädare för dagligvarukedjorna som avser att fasa ut vissa sortiment, har den mest frekventa förklaringen varit att kundernas efterfrågan på ägg från frigående höns stadigt ökar. Den kampanj mot ägg från höns i inredda burar som bland andra Djurens Rätt har bedrivit nämns också som en delförklaring.

Var finns den sakliga grunden?

Frågan är på vilka grunder dagligvarukedjorna har fattat sina beslut om vilka sorters ägg som ska finnas, respektive inte finnas, i deras butiker? Att fasa ut ägg från inredda burar till förmån för ägg från frigående system har åtminstone inget stöd i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) publicerade så sent som den 9 november 2012 på sin hemsida en kommentar om hälsotillståndet bland svenska värphöns. Detta gjordes med anledning av en rad inlägg i ämnet i massmedia.

SVA-dokumentet utmynnar i följande slutsats beträffande jämförelsen mellan  värphöns i inredda burar respektive i frigående system:
”Vi har i dagens läge inte ett vetenskapligt grundat underlag att bedöma om hälsoläget skiljer sig mellan de båda tillåtna inhysningssätten. Vi saknar statistik över förekomsten av sjukdomar och dödlighet i svensk äggproduktion och ekonomiska resurser borde därför avsättas för att öka kunskapen för att kunna vidareutveckla djurhållningen.”

Denna vetenskapliga ståndpunkt har svårt att nå fram till konsumenterna, vilket påpekas i en av intervjuerna i denna tidning. En delförklaring till detta är sannolikt den kampanj som Djurens Rätt har bedrivit för att få livsmedelskedjor att sluta sälja ägg från inredda burar. På organisationens hemsida påstås att över 60 procent av Ica-handlarna på eget initiativ redan 2008 hade valt bort äggen från inredda burar, delvis på grund av påtryckningar från Djurens Rätt.

Djurens Rätt vill utplåna svensk äggnäring

Frågan är dock hur pass medvetna butiksägarna är om Djurens Rätts långsiktiga mål. Detta mål formuleras glasklart i skriften ”Hönan eller ägget”, nämligen att utplåna den svenska äggproduktionen.
”Genom att minska efterfrågan på burägg bäddar vi för en utfasning av hela buräggsindustrin och så småningom ett totalt förbud mot hönsburar. Vi strävar självklart efter att gå vidare mot att förbättra förhållandena även för de så kallade frigående hönorna, och mot vårt slutmål att inga hönor ska utnyttjas för äggproduktion.”

Det är ingen överdrift att påstå att Djurens Rätt har varit betydligt skickligare på att nå konsumenterna med sitt budskap än vad SVA har varit. Detta kan vara en viktig del av förklaringen till den minskande efterfrågan på ägg från inredda burar.

Vad är sant när det gäller efterfrågan?

Stämmer det verkligen att konsumenternas efterfrågan på ägg från inredda burar verkligen minskar?

Frågan är motiverad eftersom försäljningen av dessa ägg inte minskar hos Netto och Bergendahls (enligt intervjuer i denna Fjäderfä). Netto uppger att äggförsäljningen i deras cirka 150 butiker fördelar sig i stort sett jämnt på ägg från inredda burar respektive från frigående produktion. Hos Bergendahls är trenden till och med att försäljningen av ägg från inredda burar ökar.

Fler frågor som måste ställas

Ett antal frågeställningar kvarstår obesvarade:
Hur kan det vara så att konsumenter i olika butiker vill så olika? Varför gör kunderna hos Netto och Bergendahls helt andra äggval än kunderna i de fyra övriga kedjorna? Borde inte kundkollektiven se ungefär likadana ut i samtliga kedjor?

Kan det vara så, att Ica, Coop, Axfood och Lidl underlåter att låta konsumenterna välja fritt när det gäller fullt lagligt producerade svenska ägg?

Är de konsumenter som vill köpa de billigaste äggen så få inom dessa kedjor, att de med rätta kan negligeras? Och till sist: Stämmer det, som Ica hävdar: Att det är brist på svenska ägg från både frigående och ekologisk hönshållning?

Sven Secher och Björn Lundbeck

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2013. Läs mer:

Tillbaka för att ta del av fler artiklar om handelns och konsumenternas syn på livsmedlet ägg med en konsumentenkät, intervju med vd på organisationen Sveriges Konsumenter samt övriga dagligvarukedjor.