2013-01-14

Kommentar till konsumentenkät:

Hönsens inhysning inte viktigast vid konsumentens val av ägg

Förpackningarnas storlek är den faktor som konsumenterna tar mest hänsyn till när de köper ägg i butikerna. Därefter kommer faktorer som inhysning, producent och leverantör samt inte minst pris.

Detta visar den ovetenskapliga enkätundersökning som tidningen Fjäderfä har genomfört utanför några dagligvarubutiker.
Vår undersökning är liten och långtgående slutsatser kan inte dras. Men bilden har varit densamma vid tidigare konsumentenkäter som Fjäderfä har gjort.


I andra artiklar intervjuar vi företrädare för sex olika dagligvarukedjor om hur de ser på kategorin ägg och vilka ägg som de anser att konsumenterna ska erbjudas. Länk till dessa artiklar finns i slutet av denna artikel.

I denna artikel redovisar vi tidningen Fjäderfäs senaste konsumentenkät. Vi valde att göra denna undersökning utanför följande fyra butikstyper: Coop Forum, Ica Maxi, Willys samt Lidl. Gemensamt för butikerna var att samtliga tillhandahöll såväl ägg från frigående höns som ägg från höns i inredda burar. Vi ställde oss utanför butikerna och frågade slumpmässigt utpasserande kunder om de hade köpt ägg och i så fall vilken sorts ägg. Dessutom bad vi konsumenterna att motivera sina val.

Förpackningen viktigast

Av totalt 20 tillfrågade konsumenter, jämnt fördelade på de fyra butikerna, svarade sju stycken att förpackningens storlek var den faktor som främst avgjorde valet av ägg. För dessa kunder var det av underordnad betydelse om äggen kom från höns i frigående system eller i inredda burar. Här handlade det istället om att tillgodose det akuta äggbehovet med en förpackning av lämplig storlek.

Fem av de tillfrågade kunderna angav som den viktigaste faktorn att äggen kom från frigående höns. Som motiv för detta val angav samtliga fem att de ansåg att detta inhysningssätt är det bästa för värphönsen.
Lika många kunder, fem stycken, valde i första hand ägg från en lokal producent. Även för dessa var det mindre viktigt om äggen kom från frigående höns eller från höns i inredda burar.

Fyra av kunderna valde ägg i första hand efter priset. För dessa handlade det kort och gott om att hitta de billigaste äggen.
Den uppmärksamma läsaren har förmodligen redan noterat att om man lägger ihop svaren från samtliga kunder så blir summan 21. Att 20 personer kunde avge 21 svar förklaras av att en av kunderna ansåg att pris och förpackningsstorlek var lika viktiga.

Samstämmig bild

Givetvis kan inte denna högst amatörmässiga enkätundersökning ligga till grund för några långtgående slutsatser om äggkonsumenternas butiksbeteende. Men vi vill också tillägga att Fjäderfäs tidigare enkätundersökningar under senare år, vilka har haft samma upplägg som denna, har visat samma resultat.

Utifrån dessa erfarenheter vill tidningen Fjäderfä påpeka att det tycks vara en högst begränsad andel av butikskunderna som aktivt väljer ägg efter inhysningsform. Det verkar alltså inte vara så att ekologisk, frigående eller moderna inredda burar är särdeles viktigt för huvuddelen av konsumenterna.

Det finns konsumenter till alla ägg

Fjäderfäs tidigare enkla konsumentundersökningar har alltså även de visat att det finns konsumenter för alla svenska godkända äggsortiment, med stämpelkoderna 0, 1, 2 och 3. Resultatet kan sammanfattas som rubrikerna i tidigare nummer av Fjäderfä: ”Konsumenter till alla ägg” och ”Lågt pris önskas på uppskattat livsmedel”. (I papperstidningen Fjäderfä nr 1-2013 finns bilder på dessa tidigare artiklar).

Dessa erfarenheter stämmer inte med vad vissa av handelns företrädare (till exempel för Ica och Axfood) säger, alltså att det är konsumenternas önskemål som driver ägg från moderna inredda burar ut ur butikerna.

Enligt den lilla konsumentundersökning som presenteras i denna tidning är det alltså förpacknings-storleken som för konsumenterna är den allra viktigaste faktorn vid valet av ägg i butikerna. Därtill som konsumentens urvalsfaktor i butiken kan alltså också läggas till exempel priset. Det var nämligen så, att för hälften av de tillfrågade var det förpackningsstorleken och/eller priset som avgjorde vilka ägg som åkte ner i butikskorgen.

Intressanta skillnader
Ännu mer intressant blir resultatet av denna enkät mot bakgrund av den utveckling som just nu pågår hos de aktuella butikskedjorna (se separata artiklar). Lidl har som mål att redan i början av innevarande år upphöra med försäljningen av ägg från höns i inredda burar. Axfoods miljöchef Åsa Domeij tror att även Willys snart plockar bort dessa ägg ur sortimentet, vilket skulle innebära att hela Axfoodkoncernen blir ”buräggsfri”.

Ica säljer under sitt eget varumärke enbart ägg från frigående höns. Coop, slutligen, har plockat bort äggen från inredda burar i samtliga kedjor utom hos stormarknaden Coop Forum.

Ica, Coop, Axfood och Lidl anger samtliga att förklaringen till den här utvecklingen är att konsumenterna i allt större utsträckning efterfrågar ägg från frigående höns.

Netto uppger att försäljningen fördelar sig jämnt på ägg från frigående respektive från inredda burar. Hos Bergendahls ökar till och med försäljningen av ägg från inredda burar.

Detta föranleder tidningen Fjäderfä att ställa frågan: Varför tycks konsumenternas äggpreferenser vara så annorlunda i Nettos respektive Bergendahls butiker?

Inte kan det väl vara en annan typ av konsumenter som handlar i Nettos respektive Bergendahls butiker, jämfört med hos Ica, Coop, Axfood och Lidl?


Sven Secher och Björn Lundbeck

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2013. Läs mer:


Tillbaka för att ta del av fler artiklar om handelns och konsumenternas syn på livsmedlet ägg med en konsumentenkät, intervju med vd på organisationen Sveriges Konsumenter samt övriga dagligvarukedjor.