2013-01-09

Organisationen Sveriges Konsumenter:

Viktigt att kunderna har möjlighet att göra medvetna val


För organisationen Sveriges Konsumenter är det viktigast att konsumenterna kan göra medvetna val mellan prisvärda ägg i olika prisklasser.
Det säger generalsekreteraren Sveriges Konsumenter, Jan Bertoft, i en kommentar till diskussionen om vilka ägg som handeln tar in i butikerna.


Jan Bertoft har inga invändningar mot att handeln anpassar sitt äggutbud efter hur kundernas efterfrågan ser ut men säger också att konsumentorganisationen aldrig har förespråkat att äggen från inredda burar ska tas bort ur butikerna.
– Däremot vill våra medlemsorganisationer att handeln ska lyfta fram de ekologiska äggen, istället för att fokusera så mycket på priset, säger han.

Jan Bertoft konstaterar att utvecklingen mot en ökad efterfrågan på ägg från frigående höns har pågått under lång tid. Samtidigt betonar han att det viktigaste är att konsumenterna kan göra medvetna val, och för att detta ska vara möjligt så måste det tydligt framgå av märkningen vilka ägg man köper.
– Vi är väl medvetna om att det finns djurhälsoproblem även i frigående system. Det finns för- och nackdelar med båda inhysningssätten. Här konsulterar vi bland annat våra medlemsorganisationer Djurskyddet Sverige samt Svenska Djurskyddsföreningen, som båda anser att frigående system är att före-dra framför inredda burar.
Plus och minus i alla system
Men Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) anser ju att det idag inte finns ett vetenskapligt grundat underlag för att bedöma om hälsoläget skiljer sig mellan de båda inhysningssätten. Bryr ni er inte om ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?
– Jag har inte hela bilden av forskningsläget. Jag vet dock att åtminstone Djurskyddet Sverige ser plus och minus med båda inhysningsformerna, med mera plus för de frigående systemen.
Så när det gäller att bedöma de både inhysnings-sätten med avseende på djurhälsa så sätter du alltså större tilltro till era medlemsorganisationer än till statens högsta veterinära myndighet?
– Jag har inte tagit del av det dokument från SVA som du hänvisar till, så för att kunna kommentera det så skulle jag behöva ta reda på lite mer.
Det finns en ansenlig grupp konsumenter som av privatekonomiska skäl måste gå efter prislapparna när de handlar mat. För den kategorin måste det väl vara viktigt att de billigaste äggen, nämligen från inredda burar, finns att få tag på?
– Vår åsikt är att det ska finnas prisvärda produkter i alla prisklasser. Detta innebär att även faktorer som miljö och etik ska vägas in. Vi tycker att handeln i alltför stor utsträckning i sin marknadsföring fokuserar enbart på priset, och detta gäller till viss del även på ägg. Men om handeln nu driver på utvecklingen mot en mer etisk och miljövänlig djurhållning, och gör detta utifrån hur kundernas efterfrågan ser ut, så har vi givetvis ingenting emot detta. Därmed bidrar man ju till en mer hållbar utveckling, vilket är positivt för konsumenterna.
Gillar anpassning till kundernas önskemål
Men om äggen från inredda burar på sikt löper risk att försvinna ur butikerna, så innebär ju detta en försämring av konsumenternas möjligheter att välja ägg?
– Vi har aldrig förespråkat att äggen från inredda burar ska tas bort ur butikerna. Däremot vill våra medlemsorganisationer att handeln ska lyfta fram de ekologiska äggen, istället för att fokusera så mycket på priset. Och om en butikskedja uppfattar att kundernas efterfrågan på ägg från inredda burar mins-kar, och sedan anpassar sitt utbud efter detta, så har vi som konsumentorganisation ingenting att invända mot det.
På frågan varför Netto och Bergendahls inte alls upplever någon minskad efterfrågan på ägg från inredda burar har Jan Bertoft inget svar. Han hänvisar till att Sveriges Konsumenter arbetar med ett mycket brett perspektiv och att det därför blir svårt att ha någon uppfattning i alltför detaljerade frågor.
Djurens Rätts kampanj mot ägg från höns i inred-da burar, hur mycket har den påverkat konsumenterna?
– Vi samarbetar med Djurskyddet Sverige samt Svenska Djurskyddsföreningen. Om djurskyddsorganisationerna övertygar med sakliga argument så har vi inga invändningar.
För Djurens Rätt är en utfasning av ägg från inredda burar enbart ett delmål. På organisationens hemsida kan man läsa att slutmålet är att inga höns ska utnyttjas för äggproduktion. Hur ser du på det?
– Vi delar inte den uppfattningen.

Björn Lundbeck

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2013. Läs mer:


Tillbaka för att ta del av fler artiklar om handelns och konsumenternas syn på livsmedlet ägg med en konsumentenkät, intervju med vd på organisationen Sveriges Konsumenter samt övriga dagligvarukedjor.