2019-03-16

Brittiska konsumenter förlorare vid brexit
– lantbrukarna kan tjäna på utträdet

När Storbritannien lämnar EU påverkas både lantbrukare, konsumenter och skattebetalare, framförallt i Storbritannien. Konsumenterna där kan räkna med högre matpriser, medan lantbrukarna kan få bättre betalt för det de producerar. Hur stora omfördelningarna blir beror på hur det slutliga avtalet om utträde ser ut.
Det skriver SLU i detta pressmeddelande som vi här återger. Nämnas kan också att den brittiske jordbruksministern har avgått.

Resultaten kommer från en ny rapport från AgriFood Economics Centre, som är ett samarbete mel-lan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
– Storbritannien importerar i dagsläget stora delar av sin livsmedelskonsumtion från EU. Därför kommer utträdet att innebära högre priser för brit-tiska konsumenter och producenter, förklarar Torbjörn Jansson som är en av författarna till rap-porten.
I EU blir effekten istället den omvända, med lägre priser både för producenter och konsumenter när en viktig marknad stängs. Hur stora effekterna blir beror starkt på vilken typ av avtal parterna kommer överens om.
Ett utträde kan innebära att den brittiska marknaden skiljs från den europeiska genom tullar, men även genom administrativa och praktiska hinder såsom olika produktstandarder och regler om ursprungsmärkning.
Till skillnad från tidigare studier visar den nya studien även betydelsen av den avgift som Storbritannien kan komma att betala för att få tillgång till den gemensamma marknaden. En högre grad av marknadstillträde kommer sannolikt att innebära någon form av avgift, som fallet är för Norge. Omvänt innebär ett mindre omfattande handelsavtal att Storbritannien inte behöver betala någon avgift. Då kan den insparade avgiften tillsammans med den ökade vinsten för brittiska lantbrukare bli så stor att det uppväger de ökade kostnaderna för konsumenterna.
Om parterna inte når fram till något avtal alls, kommer kostnadsökningen för konsumenterna att vida överstiga både budgetbesparingen och producenternas ökade vinst.
– Detta är det sämsta möjliga utfallet, samtidigt som det just nu ser ut som det allra troligaste, säger Torbjörn Jansson.

Fil Dr och utredare Torbjörn Jansson på AgriFood Economics Centre & Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet nås på tel 18-67 17 88 och mail torbjorn.Jansson@slu.se
Källa: Pressmeddelande, SLU. 27/2, 2109

Fotnot

Geroges Eustice, Storbritanniens jordbruksminister, avgick nyligen i protest mot att premiärminister Theresa May “äventyrar” Brexit. Eustice menar att hennes bristande förhandlingar riskerar att skjuta på utträdet, något som jordbruksminsitern inte accepterar. Bättre att lämna EU, än att anta ett förödmjukande avtal, menar han.

Fjäderfä nr 3-2019/SS.